Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot
uitvoering van werk en of koop en verkoop aangegaan door DTW Derks
Timmerwerken Wieringen , gevestigd te Hippolytushoef, hierna te noemen DTW Derks.

1-2 Bijzondere van de voorwaarden van DTW Derks afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen

2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2-2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeengekomen gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2-3 Tenzij anders is overeengekomen is DTW Derks gehouden zijn
aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen. Mondelinge aanbiedingen door DTW Derks of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst

3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor DTW Derks door zijn bevestiging.

3-2 Elke met DTW Derks aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat DTW Derks zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie DTW Derks zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur,
maten enz., alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door DTW Derks bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

4-1 Op alle door DTW Derks verstrekte ontwerpen, tekeningen, monsters en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

4-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, tekeningen, monsters en
modellen blijven DTW Derks zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

4-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd DTW Derks zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 5 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van DTW Derks binden de laatste niet, voor zover ze door DTW Derks niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht

6-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

6-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog
verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan DTW Derks ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

6-3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de
veranderingen overeengekomen levertijd door DTW Derks buiten zijn
verantwoordelijkheid worden overschreden.

Artikel 7 Prijzen

7-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

7-2 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden verrekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te
ontbinden.

7-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 8 Leveringstermijnen

8-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever DTW Derks schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor DTW Derks zijn om de werkzaamheden ter hand te nemen.

8-2 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 9 Oplevering

9-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop DTW Derks dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat DTW Derks schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

9-2 Kleine gebreken zullen door DTW Derks zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is DTW Derks slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan DTW Derks valt toe te rekenen.

9-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke DTW Derks niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 10 Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet
teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van DTW Derks.

Artikel 11 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door DTW Derks aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snelof expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12 Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 13 Meer- en minderwerk

13-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is
overeengekomen.

13-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van DTW Derks op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

13-3 Door DTW Derks te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt DTW Derks om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15-1 DTW Derks is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b.Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd;
g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

15-2 DTW Derks is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van DTW Derks of van hen, die door DTW Derks te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).

15-3 DTW Derks zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

15-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van
nalatigheden aan de zijde van DTW Derks.

Artikel 16 Reclame

16-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, DTW Derks terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering DTW Derks wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

16-2 DTW Derks dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te
controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

16-3 Indien de reclame naar het oordeel van DTW Derks juist is, zal DTW Derks hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 17 Afwijkingen materiaal / andere grondstoffen.

17-1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

17-2 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door DTW Derks doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 18 Overmacht

18-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar DTW Derks of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van DTW Derks, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van DTW Derks, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere
overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden
meebrengen, leveren voor DTW Derks overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

18-2 DTW Derks is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 19 Garantie

19-1 Garantie op de door DTW Derks geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door DTW Derks gegeven.

19-2 De garantie vervalt indien de door DTW Derks geleverde goederen
onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt.

19-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 20 Annuleren

20-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen
weigert af te nemen, is hij verplicht de door DTW Derks reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens DTW Derks gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan DTW Derks als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht DTW Derks te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de
goederen.

20-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt DTW Derks zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud

21-1 Zolang DTW Derks geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van DTW Derks.

21-2 DTW Derks heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.

22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ongebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal DTW Derks ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

22-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a.De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. DTW Derks heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d.De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

22-3 DTW Derks is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door DTW Derks reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van DTW Derks op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 23 Retentierecht

Wanneer DTW Derks goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. DTW Derks heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 24 Aanbetaling

DTW Derks is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van DTW Derks de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aan betaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 25 Betaling

25-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

25-2 DTW Derks is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

25-3 DTW Derks is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

25-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 26 Toepasselijk recht

Op alle door DTW Derks gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ”Weens Koopgedrag” wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 27 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van DTW Derks, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.